Användarvillkor

1. Tillämpning av användarvillkor

Försäljning av alla produkter (“Produkter”) av Skanem (“Säljare”) är föremål för Köparens samtycke och överenskommelse med dessa Allmänna Villkor (“Villkoren”) eller Användarvillkor och Säljarens orderbekräftelse utfärdat till Köparen. Säljaren motsätter sig härmed alla användarvillkor eller annan kommunikation av något slag från köparen som är motstridiga, inkonsekventa eller ytterligare villkor.

2. Teknisk information och Prover

Alla uttalanden, teknisk information och rekommendationer om produkter som säljs av säljaren är baserade på tester som tros vara tillförlitliga, men utgör ingen garanti. Det är Köparens ansvar att självständigt bestämma, innan användningen, att produkterna är lämpliga för Köparens syfte.

3. Leverans

Alla angivna leveransdatum är endast ungefärliga och är inte någon bindande skyldighet för Säljaren gentemot Köparen.

4. Variationer

Små variationer i kvalitet, kvantitet, format, färg, hårdhet och/eller ytbehandling ska inte utgöra skäl för att produkterna reklameras. Säljarens kundservice ska bedöma huruvida en leverans skiljer sig bortom de gränser som anges i online-orderspecifikationerna.

5. Garanti

5.1 Säljaren garanterar för den period som anges i punkt 5.2 nedan att produkterna är fria från brister i material eller utförande, så att produkterna uppfyller Säljarens specifikationer. Säljaren ger inga andra underförstådda garantier avseende produkterna.

5.2 Garantiperioden är 14 dagar från dagen för leverans av produkten.

5.3 Omedelbart vid leveransen ska köparen inspektera produkternas kvalitet och kvantitet. Klagomål avseende kvantitet och/eller visuella fel på produkterna ska rapporteras till säljaren inom 48 timmar efter leveransen.

5.4 Klagomål avseende icke-visuella fel på produkterna ska rapporteras till säljaren omedelbart efter att felet upptäckts. Köparen ska omgående meddela säljaren ett sådant klagomål.

5.5 Eventuella handlingar för produktfel eller andra ärenden som köparen kan ha, ska vara spärrad efter (i) den period som avses i punkt 5.3 och/eller (ii) garantiperioden som avses i punkt 5.2 ovan.

5.6 Om något fel upptäcks av säljaren inom den period som avses i punkt 5.2 ovan, ska köparens ensamma och exklusiva åtgärd, enligt säljarens val, antingen helt eller delvis kreditera köparen med inköpspriset för den berörda Produkten, eller byta ut de berörda produkterna eller någon påverkad del eller delar därav.

6. Ansvar

6.1 Med förbehåll för eventuella begränsningar genom obligatorisk tillämplig lag, och med förbehåll för klausul 6.2 nedan, ska säljarens sammantagna ansvar gentemot köparen, oavsett om det föreligger försumlighet, avtalsbrott, felaktig uppfattning eller av annan orsak, under inga omständigheter överstiga priset på de defekta, icke-bekräftade, skadade eller olevererade produkterna som är orsak till ärendet, enligt nettopriset fakturerad till köparen.

6.2 Säljaren är under inga omständigheter skyldig till köparen för någon direkt eller indirekt, oavsiktlig eller till följd av skada, inklusive, men inte begränsat till, förlust av förväntad vinst, goodwill, rykte eller förluster eller kostnader som härrör från tredje parts krav.

7. Force Majeure

Säljaren är inte ansvarig för att den inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan, under alla perioder där sådant utförande försenas, eller omöjliggörs, genom force majeure, inklusive, men inte begränsad till, brand, översvämning, krig, mekanisk nedbrytning, transportbegränsningar, handelsförbud, upplopp, arbetsrättslig konflikt, ingripande från någon myndighet eller eventuella orsaker eller händelser utöver säljarens rimliga kontroll, förutsatt att den part som inte kan utföras som ett resultat av sådan force majeure meddelar den andra Parten av förseningen och orsakerna till detta.

8. Elektronisk kommunikation

När du besöker ‘Labelize.com’ eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss ​​elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikationer från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att skicka meddelanden på denna sida. Du godkänner att alla användarvillkor, avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, uppfyller alla lagstadgade krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

9. Upphovsrätt

Allt innehåll på Labelize.com, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasamlingar och programvara, tillhör Skanem, eller dess innehållsleverantörer, och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Det samlade innehållet på denna webbsida tillhör exklusivt “Skanem”, med upphovsrättsligt ägarskap för denna kollektion av “Skanem”, och skyddad av internationella upphovsrättslagar.

10. Licens och webbplatsåtkomst

‘”Labelize.com” ger dig en begränsad licens för att få tillgång till, och personligt använda, den här webbplatsen. Licensen ska inte användas för att ladda ner den (annat än sidhantering), eller modifiera den, eller någon del av den, förutom med uttryckligt skriftligt samtycke från “Labelize.com”. Denna licens omfattar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av den här webbplatsen eller dess innehåll: någon insamling och användning av produktförteckningar, beskrivningar eller priser: någon avvikande användning av denna webbplats eller dess innehåll: eventuell nedladdning eller kopiering av kontoinformation för nytta av en annan köpman: eller någon användning av data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg. Denna webbplats, eller någon del av denna webbplats, får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, vidareförsäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt ändamål utan skriftligt samtycke från “Labelize.com”. Du får inte använda några metataggar eller någon annan “dold text” som använder “Labelize.com” -namnet eller varumärkena utan det uttryckliga skriftliga medgivandet av “Skanem”. Eventuell otillåten användning eller kränkning av användarvillkor upphör med tillstånd eller licens beviljat av Skanem.

11. Ditt medlemskonto

Om du använder den här webbplatsen är du ansvarig för att du behåller konfidentialiteten för ditt konto och ditt lösenord, och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du accepterar även att ta ansvar för alla aktiviteter som uppstår på ditt konto eller med ditt lösenord. Om du är under 18 år får du bara använda vår hemsida med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare. “Skanem” och dess medarbetare förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avboka beställningar efter eget tycke.

12. Recensioner, kommentarer, e-postmeddelanden och annat innehåll

Besökare kan skicka recensioner, kommentarer och annat innehåll: lämna in förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, oanständigt, hotande, ärekränkande, integritetskränkande, gör intrång i immateriella rättigheter, eller på annat sätt skadliga för tredje part, eller är motsägelsefullt, och får inte bestå av, eller innehålla, datavirus, politiska kampanjer, kommersiell upphandling, kedjebrev, massutskick eller någon form av “spam”. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan person eller enhet, eller på annat sätt vilseleda om ursprunget till ett kort eller annat innehåll. “Skanem” förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller redigera sådant innehåll, men granskar inte regelbundet innehåll. Om du laddar upp innehåll eller lämnar in material, och om du inte anger något annat, ger du Skanem och dess medarbetare en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig, rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivatverk från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla media. Du beviljar Skanem och dess medarbetare rätten att använda det namn du skickar i samband med sådant innehåll, om de önskar.

13. Beställningsprocess

13.1 Produkter –

Labelize.com erbjuder anpassningsbara produkter som är grupperade enligt följande –

  • Etikettdesign för produkter
  • Etikettdesigner för event
  • Etiketttyper för förpackningsmaterial
  • Designa din etikett

Labelize.com erbjuder även standardprodukter som finns under –

  • Neutrala etiketter och relaterade produkter

13.2 Beställning –

Anpassningsbara produkter (ref 13.1) måste sparas eller laddas upp enligt instruktioner på www.labelize.com. De läggs sedan i kundvagnen. Icke-anpassningsbara produkter (ref. 13.1) läggs direkt till kundvagnen.

Köparen måste granska alla artiklar och beställda detaljer i kundvagnen innan de klickar på “Fortsätt till kassan”.

Köparen måste ange korrekta leverans- och faktureringsuppgifter, följt av korrekta och giltiga betalningsuppgifter. För att bekräfta beställningen måste köparen klicka på “Köp”.

13.3 Orderbekräftelse –

Beställningen bekräftas när köparen klickar på “Köp”. Köparen kommer snart att få en orderbekräftelse, med orderuppgifter.

Säljaren accepterar endast order, när betalningen har godkänts och säljaren har debiterat betalningskortet.

Alla beställningar är beroende av tillgänglighet, korrekta specifikationer och betalningsbekräftelse. Säljaren kommer att kontakta köparen om det finns ett problem med någon av produkterna.

13.4 Avbeställning –

Det är inte möjligt att avbryta en order med anpassade produkter, om ordern är påbörjad i tryckprocessen.

13.5 Retur –

Anpassningsbara produkter går inte att returnera. Om produkten är felaktigt, måste Köparen kontakta kundservice inom 14 dagar från leveransdatum. Säljaren kommer göra en individuell bedömning från ärende till ärende, och besluta hur ärendet ska hanteras.

14. Gällande lagstiftning/Behörig domstol

14.1 Alla beställnings- och försäljningsavtal mellan Säljaren och Köparen ska regleras av, samt tolkas och analyseras, i enlighet med lagarna i landet för Säljarens registrerade säte (Sverige).

14.2 Eventuella tvister som härrör från, eller sker i samband med, någon order eller försäljningsavtal mellan Säljaren och Köparen, ska ställas inför behöriga domstolar på Säljarens registrerade säte. Trots ovanstående mening kan Säljaren, efter eget gottfinnande, välja att väcka sådan tvist inför, eller lämna in krav på, de behöriga domstolarna i det land där Köparens hemvist är enligt gällande lagar.

15. Gällande språk

Dessa Villkor är skrivna och reglerad av den engelska versionen av denna webbsidan. Alla andra språkversioner av dessa användarvillkor eller -villkor finns endast för avsikten att översätta och tillgängliggöra innehållet.