Servicevilkår

1. Anvendelse af Servicevilkår

Salg af alle produkter (“Produkter”) af Skanem (“Sælger”) er underlagt købers (“Køber”) samtykke og accept af disse generelle vilkår og betingelser (“Betingelserne”) eller servicevilkår og Sælgers ordrebekræftelse udstedt til Køber. Sælger gør hermed indsigelse mod enhver form for servicevilkår eller anden kommunikation af enhver art fra Køber, der er modstridende, usammenhængende eller supplerende til Betingelserne.

2. Teknisk information og prøver

Alle udsagn, tekniske oplysninger og anbefalinger vedrørende Produkter solgt af Sælger er baseret på tests, der menes at være pålidelige, men som ikke udgør en garanti. Det er Købers eneansvar selvstændigt at afgøre, forud for brug, at Produkterne er egnet til Købers formål.

3. Levering

Alle angivne leveringsdatoer er kun estimater og repræsenterer ikke nogen bindende forpligtelse for Sælger over for Køber.

4. Variationer

Små variationer i kvalitet, mængde, format, farve, hårdhed og/eller finish må ikke udgøre grund til afvisning af Produkterne. Sælgers kundeservice skal vurdere, om en levering adskiller sig fra de grænser, der er fastsat i online bestillingsspecifikationerne.

5. Reklamationsret

5.1 Sælger garanterer for den periode, der er angivet i punkt 5.2 nedenfor, at Produkterne er fri for mangler i materiale eller udførelse, så Produkterne overholder Sælgers specifikationer. Sælger giver ingen andre underforståede garantier med hensyn til Produkterne.

5.2 Garantiperioden er 14 dage fra datoen for levering af Produktet.

5.3 Umiddelbart efter leveringen skal Køberen inspicere Produkterne for kvalitet og kvantitet. Reklamationer vedrørende mængde og/eller visuelle mangler på Produkterne skal indberettes til Sælger inden for 48 timer efter levering.

5.4 Reklamationer vedrørende ikke-visuelle mangler ved Produkterne skal indberettes til Sælger umiddelbart efter forekomsten. Køber skal straks give Sælger skriftlig meddelelse herom.

5.5 Enhver reklamationsret som Køber måtte have vedrørende produktmangler eller andet ved produktet, forældes efter udløbet af (i) den periode, der er nævnt i punkt 5.3 og/eller (ii) den garantiperiode, der er nævnt i punkt 5.2 ovenfor.

5.6 Hvis en manglende overholdelse af Sælgers garanti forekommer inden for den i punkt 5.2 nævnte periode, er Købers eneste og eksklusive afhjælpning, efter Sælgers valg, at blive enten helt eller delvis krediteret for købsprisen af de berørte Produkter, eller en erstatningsleveranse af de berørte Produkter eller dele heraf.

6. Ansvar

6.1 Med forbehold for eventuelle begrænsninger eller udelukkelser i henhold til gældende lov og med forbehold i punkt 6.2 nedenfor, skal Sælgers samlede erstatningsansvar over for Køber, uanset om det er uagtsomhed, kontraktbrud, vildledning eller andet, under ingen omstændighed overstige prisen på de defekte, uoverensstemmende, beskadigede eller ikke leverede Produkter, der giver anledning til et sådant ansvar som fastlagt af nettoprisfakturaer til Køber.

6.2 Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for Køber for direkte eller indirekte hændelige skader, følgeskader, beskadigelse eller skade, herunder, men ikke begrænset til, tab af forventet fortjeneste, goodwill, omdømme eller tab eller omkostninger som følge af tredjeparts krav.

7. Force Majeure

Sælger er ikke ansvarlig for sin manglende opfyldelse af sine forpligtelser her i løbet af en periode hvor en sådan præstation er forsinket eller umuliggjort ved force majeure inkluderet, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, krig, mekanisk sammenbrud, svigt af luftfartsselskaber, embargo, oprør, uroligheder, uro på arbejdsmarkedet (herunder, men ikke begrænset til strejke, demonstrationer, protester), indgriben fra enhver statslig myndighed, eller eventuelle årsager eller uforudsete omstændigheder ud over Sælgers rimelige kontrol, forudsat at den part, der ikke kan udføre som følge heraf af en sådan force majeure underretter den anden part om forsinkelsen og årsagerne hertil.

8. Elektronisk kommunikation

Når du besøger ‘Labelize.com’ eller sender e-mails til os, kommunikerer du elektronisk med os. Du accepterer at modtage kommunikation fra os elektronisk. Vi vil kommunikere med dig via e-mail eller ved at sende meddelelser på denne side. Du accepterer, at alle servicevilkår, aftaler, meddelelser, oplysninger og andre meddelelser, vi leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert lovkrav om, at sådanne meddelelser skal være skriftlige.

9. Ophavsret

Alt indhold, der er inkluderet på Labelize.com, som tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads, datakompileringer og software, tilhører ‘Skanem’ eller dens indholdsleverandør og er beskyttet af internationale love om ophavsret. Samlingen af alt indhold på dette websted er den eksklusive ejendom af ‘Skanem’, med ophavsret for denne samling af ‘Skanem’, og beskyttet af internationale ophavsretslige love.

10. Licens og adgang til webstedet

‘Labelize.com’ giver dig en begrænset licens til at få adgang til og gøre personlig brug af dette websted og ikke til at downloade (bortset fra side caching), eller ændre det, eller en del af det, undtagen med udtrykkelige, skriftlig tilladelse fra ‘Labelize.com’. Denne licens omfatter ikke videresalg eller kommerciel brug af dette websted eller dets indhold: enhver indsamling og brug af produktfortegnelser, beskrivelser eller priser: enhver afledt brug af dette websted eller dets indhold: enhver download eller kopiering af kontooplysninger til gavn for en anden købmand: eller enhver brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udvindingsværktøjer. Dette websted eller en del af dette websted må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde udnyttes til ethvert kommercielt formål uden skriftlig tilladelse fra ‘Labelize.com’. Du må ikke bruge nogen metatags eller nogen anden “skjult tekst” ved brug af ‘Labelize.com’ navn eller varemærker uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ‘Skanem’. Enhver uautoriseret brug eller overtrædelse af servicevilkårene ophæver tilladelse eller licens, der er udstedt af ‘Skanem’.

11. Din medlemskonto

Hvis du bruger dette websted, er du ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgangen til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto eller adgangskode. Hvis du er under 18 år, må du kun bruge vores hjemmeside med deltagelse af en forælder eller værge. ‘Skanem’ og dets partnere forbeholder sig ret til at afvise service, opsige konti, fjerne eller redigere indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.

12. Anmeldelser, kommentarer, e-mails og andet indhold

Besøgende kan sende anmeldelser, kommentarer og andet indhold: og indsende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål eller andre oplysninger, så længe indholdet ikke er ulovligt, uanstændigt, truende, ærekrænkende, invasivt for privatlivets fred, krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, eller på anden måde skadevoldende for tredjeparter eller stødende og ikke består af eller indeholder software virus, politisk kampagne, kommerciel henvendelse, kædebreve, masseforsendelser eller nogen form for “spam”. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en person eller enhed eller på anden vis vildlede om oprindelsen af et kort eller andet indhold. ‘Skanem’ forbeholder sig ret (men ikke forpligtelsen) til at fjerne eller redigere sådant indhold, men gennemgår ikke regelmæssigt udgivet indhold. Hvis du laver indhold eller sender materiale, og med mindre du angiver andet, giver du Skanem og dets associerede en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, uigenkaldelig, ret til at bruge, gengive, ændre, tilpasse, udgive, oversætte, oprette afledte værker fra, distribuere og vise sådant indhold over hele verden i ethvert medie. Du giver Skanem og dets associerede ret til at bruge det navn, du indsender i forbindelse med sådant indhold, hvis de vælger.

13. Ordreproces

13.1 Produkter –

Labelize.com tilbyder tilpassede produkter, der er grupperet som følger –

  • Etiketdesign til produkter
  • Etiketdesign til arrangementer
  • Etikettyper til beholdere
  • Design din egen etiket

Labelize.com tilbyder også standardprodukter, som findes under –

  • Neutrale etiketter og relaterede produkter

13.2 Bestilling

Tilpassede produkter (ref. 13.1), skal gemmes eller uploades som beskrevet i instruktionerne på www.labelize.com. De vil så blive tilføjet til indkøbskurven. Ikke-tilpasselige produkter (ref. 13.1) vil blive tilføjet direkte til indkøbskurven.

Køber skal gennemgå alle varer og bestillingsdetaljer i indkøbskurven, før de klikker på ‘fortsæt til kassen’.

Køber skal indtaste korrekte fragt- og faktureringsoplysninger, efterfulgt af korrekte og gyldige betalingsoplysninger. For at bekræfte ordren skal Køber klikke på ‘Køb’.

13.3 Ordrebekræftelse

Ordren er bekræftet, når Køber klikker på ‘Køb’. Køber vil snart modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail med bestillingsoplysninger.

Sælger accepterer kun ordre, når betalingen er blevet godkendt, og Sælger har debiteret betalingskortet.

Alle ordrer er afhængige af tilgængelighed, korrekte specifikationer og betalingsbekræftelse. Sælger vil kontakte Køber, hvis der er et problem med nogen af ordreoplysningerne.

13.4 Afbestilling

Det er ikke muligt at annullere en ordre på specialtilpassede produkter, hvis ordrebehandlingen og forberedelse til udskrivning er startet.

13.5 Retur

Specialtilpassede produkter kan ikke returneres. I tilfælde af defekt produkt, skal Køber kontakte kundeservice senest 14 dage efter at have modtaget produktet. Sælger vil derefter vurdere situationen fra sag til sag, og derefter beslutte, hvordan man skal fortsætte.

14. Gældende lov

14.1 Alle ordre- og salgsaftaler mellem Sælger og Køber reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor Sælgerens registrerede sæde er.

14.2 Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med en ordre- eller salgsaftale mellem Sælger og Køber, skal indbringes for de kompetente domstole på Sælgers registrerede hjemsted. Uanset ovenstående sætning kan Sælger efter eget skøn vælge at indbringe en sådan tvist for eller indgive krav i de kompetente domstole i det land, hvor Køber har bopæl, i henhold til gældende lovgivning for det pågældende land.

15. Gældende sprog

Disse betingelser er skrevet og styret af den engelske sprogversion. Enhver anden sprogversion af disse servicevilkår eller –betingelser er kun til bekvemmelighed og oversættelsesformål.